Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1821 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
17331218054248
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
 • NGUYỄN THỊ MINH
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 13:53:02
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 13:53:02
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:11:31
 • Hồ sơ 17331218054248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
2
17331218054230
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
 • NGUYỄN VĂN MINH
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 09:35:33
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 09:35:33
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:10:59
 • Hồ sơ 17331218054230 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
3
17331218054223
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;
 • HOÀNG VĂN XUYẾN (080289574)
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 08:36:12
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 08:36:12
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:10:28
 • Hồ sơ 17331218054223 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
4
17331218054425
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký. (Mới).
 • NGUYỄN THÁI SƠN
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:58:03
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:58:03
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:09:22
 • Hồ sơ 17331218054425 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
5
17331218054432
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký. (Mới).
 • NGÔ DANH THẮNG
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:24:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:24:04
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:08:24
 • Hồ sơ 17331218054432 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
6
17331217052438
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:34:03
 • Hồ sơ 17331217052438 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
7
17440118010008
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 • LÝ VĂN PẲN (085052307)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 15:29:00
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 15:29:00
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 20:08:04
 • Hồ sơ 17440118010008 đã bị hủy do Đã đăng ký một lần
8
17331217128147
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • ĐOÀN THỊ NƯƠNG
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 15:15:29
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 15:15:29
 • - Ngày dự kiến trả: 15/02/2018 17:18:56
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:02:19
 • Hồ sơ 17331217128147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
9
17331217128240
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NÔNG VĂN CHIÊM (080347492)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 14:46:11
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 14:46:11
 • - Ngày dự kiến trả: 21/02/2018 10:33:16
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:02:09
 • Hồ sơ 17331217128240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
10
17331218010005
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • HOÀNG VĂN NHẬP (080004404)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 09:18:32
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 09:18:32
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2018 09:18:32
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:02:00
 • Hồ sơ 17331218010005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
11
17331218010720
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • LỤC THỊ NHẬM
 • - Ngày nộp: 16/01/2018 11:18:27
 • - Ngày tiếp nhận: 16/01/2018 11:18:27
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:57:36
 • Hồ sơ 17331218010720 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
12
17370118010003
 • - Về việc: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LỤC VĂN HUẤN (080533424)
 • - Ngày nộp: 04/01/2018 09:44:22
 • - Ngày tiếp nhận: 04/01/2018 09:44:22
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 09:44:22
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:50:01
 • Hồ sơ 17370118010003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Phục Hòa
13
17331218011198
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN THỊ THU HUỆ
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 15:49:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 15:49:54
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 10:00:50
 • Hồ sơ 17331218011198 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
14
17331218011199
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN ĐỨC THẢO
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 15:54:59
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 15:54:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 10:00:31
 • Hồ sơ 17331218011199 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
15
17331218011031
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • MÃ VĂN THÁI
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 15:35:58
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 15:35:58
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 09:44:32
 • Hồ sơ 17331218011031 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng