Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1309 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
17340117070095
 • - Về việc: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • LÝ VĂN CHINH (080515729)
 • - Ngày nộp: 07/07/2017 08:09:32
 • - Ngày tiếp nhận: 07/07/2017 08:09:32
 • - Ngày dự kiến trả: 04/08/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 16:53:24
 • Hồ sơ 17340117070095 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Trùng Khánh
2
17331217052438
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:34:03
 • Hồ sơ 17331217052438 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
3
17440118010008
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 • LÝ VĂN PẲN (085052307)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 15:29:00
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 15:29:00
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 20:08:04
 • Hồ sơ 17440118010008 đã bị hủy do Đã đăng ký một lần
4
17331217128147
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • ĐOÀN THỊ NƯƠNG
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 15:15:29
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 15:15:29
 • - Ngày dự kiến trả: 15/02/2018 17:18:56
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:02:19
 • Hồ sơ 17331217128147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
5
17331217128240
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NÔNG VĂN CHIÊM (080347492)
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 14:46:11
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 14:46:11
 • - Ngày dự kiến trả: 21/02/2018 10:33:16
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:02:09
 • Hồ sơ 17331217128240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
6
17331218010005
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • HOÀNG VĂN NHẬP (080004404)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 09:18:32
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 09:18:32
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2018 09:18:32
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:02:00
 • Hồ sơ 17331218010005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
7
17331217127747
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • BẾ THỊ BƯU
 • - Ngày nộp: 15/12/2017 14:34:11
 • - Ngày tiếp nhận: 15/12/2017 14:34:11
 • - Ngày dự kiến trả: 14/02/2018 17:19:49
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:01:40
 • Hồ sơ 17331217127747 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
8
17331218010042
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • LƯƠNG VĂN ĐIỆN (080394009)
 • - Ngày nộp: 02/01/2018 16:46:20
 • - Ngày tiếp nhận: 02/01/2018 16:46:20
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2018 16:46:20
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:01:24
 • Hồ sơ 17331218010042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
9
17331218010160
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • BẾ THỊ TUYỂN (080370500)
 • - Ngày nộp: 05/01/2018 11:54:36
 • - Ngày tiếp nhận: 05/01/2018 11:54:36
 • - Ngày dự kiến trả: 23/02/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:01:03
 • Hồ sơ 17331218010160 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
10
17331218010248
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN VĂN THANH (085917171)
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 11:55:47
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 11:55:47
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 17:00:48
 • Hồ sơ 17331218010248 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
11
17331218010501
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • MÃ THỊ KIM OANH (080020087)
 • - Ngày nộp: 11/01/2018 09:19:50
 • - Ngày tiếp nhận: 11/01/2018 09:19:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 09:19:50
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:58:14
 • Hồ sơ 17331218010501 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
12
17331218010632
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • HỨA ĐỨC CHÍNH (080435863)
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 16:28:30
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 16:28:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2018 16:28:30
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:58:02
 • Hồ sơ 17331218010632 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
13
17331218010720
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • LỤC THỊ NHẬM
 • - Ngày nộp: 16/01/2018 11:18:27
 • - Ngày tiếp nhận: 16/01/2018 11:18:27
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:57:36
 • Hồ sơ 17331218010720 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
14
17331218010772
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN ÍCH THƯỢNG (080173291)
 • - Ngày nộp: 17/01/2018 15:16:41
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2018 15:16:41
 • - Ngày dự kiến trả: 07/03/2018 15:16:41
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:56:51
 • Hồ sơ 17331218010772 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
15
17331218010242
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NÔNG XUÂN ÚT (080405885)
 • - Ngày nộp: 08/01/2018 11:40:27
 • - Ngày tiếp nhận: 08/01/2018 11:40:27
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:53:20
 • Hồ sơ 17331218010242 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng