Mức độ 4  Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Ký hiệu thủ tục: VBCC03
Lượt xem: 686
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Công nhận văn bằng
Phí hoặc lệ phí


- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng; - Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.


Căn cứ pháp lý - Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.
- Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Nộp hồ sơ đăng ký

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN không quá 01 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Làm Công nhận văn bằng trình lãnh đạo ký

Kiểm tra nội dung thông tin Công nhận văn bằng, đối chiếu với hồ sơ gốc:

-       Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét.

-       Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 4, 5.

Kiểm tra nội dung hồ sơ và các thông tin trong Công nhận văn bằng:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan. Văn thư đóng dấu chuyển Bộ phận một cửa trong vòng 24 giờ;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Trả kết quả cho TCCN

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở GD&ĐT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC (BM 04.01)

 

1. Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (theo mẫu);
2. Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
3. Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại;
4. Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập;
5. Bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh;
6. Minh chứng đã đăng ký vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

File mẫu:

1. Theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT theo giai đoạn thực hiện
2. Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2013.
3. Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.