Mức độ 4  Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

Ký hiệu thủ tục: VBCC01
Lượt xem: 684
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc.
Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;
Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Bản sao văn bằng chứng chỉ
Phí hoặc lệ phí


10.000đ


Căn cứ pháp lý Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Nghị quyết định số 09/2012/NĐ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nộp hồ sơ đăng ký

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN không quá 01 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Làm bản sao VBCC trình lãnh đạo ký

Kiểm tra nội dung thông tin VBCC, đối chiếu với hồ sơ gốc:

-       Nếu đồng ý: Trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét.

-       Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước 4, 5.

Kiểm tra nội dung hồ sơ và các thông tin trong VBCC:

- Nếu đồng ý: Ký VBCC. Văn thư đóng dấu chuyển Bộ phận một cửa;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Trả kết quả cho TCCN

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở GD&ĐT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC (BM 04.01)

 

1. Đơn đề nghị cấp bản sao VBCC;
2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người đề nghị cấp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu.

File mẫu:

1. Theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT theo giai đoạn thực hiện
2. Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Nghị quyết định số 09/2012/NĐ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.