Mức độ 3  Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm cấp THPT

Ký hiệu thủ tục: GDDT29
Lượt xem: 124
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - 03 ngày làm việc đối với cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
- 010 ngày làm việc đối với cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Nộp hồ sơ đăng ký
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
Thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong 02 ngày làm việc tiếp theo của ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN trong 02 ngày làm việc tiếp theo của ngày viết phiếu biên nhận.
- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
Đối với dạy thêm ngoài nhà trường:
- Tổ chức đoàn thẩm định địa điểm, cơ sở vật chất của TCCN
- Thông báo cho TCCN việc đủ điều kiện để cấp phép hoặc không đủ điều kiện, cần hoàn thiện về CSVC.
Soạn thảo Giấy phép trình lãnh đạo Sở
Chuyển Giấy phép xuống Văn thư. Văn thư đóng dấu chuyển cho Bộ phận một cửa.
Trả kết quả cho TCCN
- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Công văn số 2498/SGD&ĐT-TT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng về việc tạm thời hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND.

Nộp hồ sơ đăng ký

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong 02 ngày làm việc tiếp theo của ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN trong 02 ngày làm việc tiếp theo của ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Đối với dạy thêm ngoài nhà trường:

- Tổ chức đoàn thẩm định địa điểm, cơ sở vật chất của TCCN

- Thông báo cho TCCN việc đủ điều kiện để cấp phép hoặc không đủ điều kiện, cần hoàn thiện về CSVC.

Soạn thảo Giấy phép trình lãnh đạo Sở

Chuyển Giấy phép xuống Văn thư. Văn thư đóng dấu chuyển cho Bộ phận một cửa.

Trả kết quả cho TCCN

 

Đối với dạy thêm học thêm trong nhà trường:
a) Hồ sơ xin cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường gồm có:
- Tờ trình xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường (BM 01)
- Danh sách trích ngang giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường (BM 02)
- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (BM 03)
b) Hồ sơ liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm lưu giữ tại cơ sở giáo dục bao gồm:
- Các loại hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT để xin cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
- Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (sau khi được cấp);
- Đơn xin học thêm của học sinh có cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp ký, ghi cam kết với cơ sở giáo dục;
- Bảng phân lớp học thêm, phân công giáo viên dạy thêm;
- Thời khoá biểu dạy thêm, học thêm;
- Sổ đầu bài theo dõi dạy thêm, học thêm;
- Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm;
- Chương trình dạy theo môn trên lớp có phê duyệt của Sở GD&ĐT;
- Hồ sơ tài chính về dạy thêm, học thêm.
Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
a) Hồ sơ xin cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường gồm có:
- Đơn xin cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (BM 04);
- Giấy khám sức khỏe hợp lệ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm;
- Bản sao giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
- Danh sách trích ngang của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (BM 05);
- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (BM 06);
- Trường hợp tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thuê hoặc mượn cơ sở vật chất thì phải có hợp đồng cho thuê hoặc mượn cơ sở vật chất với chủ sở hữu nhà.
b) Hồ sơ liên quan đến hoạt động dạy thêm được lưu giữ tại cơ sở tổ chức dạy thêm bao gồm:
- Các loại hồ sơ gửi sở GD&ĐT đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm;
- Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm (sau khi được cấp);
- Đơn đăng ký dạy thêm của người đăng ký dạy thêm (BM 07);
- Bản sao giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đăng ký dạy thêm;
- Bảng phân lớp học thêm, phân công giáo viên dạy thêm;
- Hợp đồng giảng dạy giữa người tổ chức dạy thêm với người đăng ký dạy thêm;
- Giấy khám sức khoẻ hợp lệ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho người đăng ký dạy thêm;
- Đơn xin học thêm của học sinh có cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp ký, ghi cam kết với cơ sở dạy thêm, học thêm;
- Thời khoá biểu dạy thêm, học thêm;
- Sổ đầu bài theo dõi dạy thêm, học thêm;
- Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm;
- Chương trình dạy theo môn trên lớp có phê duyệt của Sở GD&ĐT;
- Hồ sơ tài chính về dạy thêm, học thêm.

File mẫu:

- Thực hiện trực tiếp tại Sở GD&ĐT
- Đầy đủ hồ sơ theo quy định.