Mức độ 3  Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Ký hiệu thủ tục: GDDT08
Lượt xem: 582
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý 1. Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
2. Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Nộp hồ sơ đăng ký

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN không quá 05 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Soạn thảo công văn cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học trình lãnh đạo ký

Kiểm tra nội dung thông tin

Trong Công văn, đối chiếu với hồ sơ:

-       Nếu nhất trí: Trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét.

-       Nếu không nhất trí: Chuyển lại bước 4, 5.

Kiểm tra nội dung hồ sơ và các thông tin trong công văn:

- Nếu nhất trí: Ký vào văn bản liên quan. Văn thư đóng dấu chuyển Bộ phận một cửa trong vòng 24 giờ;

- Nếu không nhất trí: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

 

 

Trả kết quả cho TCCN

Thống kê và theo dõi:

Chuyên viên Sở GD&ĐT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC (BM 04.01)

 

1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu
2. Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp
3. Nội quy hoạt động của trung tâm;
4. Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động
5. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
6. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
7. Các quy định về học phí, lệ phí;
8. Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học

File mẫu:

1. Theo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
2. Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.