Mức độ 3  Thành lập, cho phép thành lập lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ký hiệu thủ tục: GDDT05
Lượt xem: 588
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
UBND Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng hoặc qua đường Bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập, cho phép thành lập trùng tâm ngoại ngữ, tin học
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điểu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ hoặc nhận qua bưu điện

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

Chuyển hồ sơ cho phòng chức năng

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN không quá 01 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Sở GD&ĐT tiến hành thẩm định

Sở GD&ĐT hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định  thành lập, hoặc cho phép thành lập trung tâm

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh không đồng ý thì có văn bản thông báo (nêu rõ lý do)

Trả kết quả cho TCCN

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở GD&ĐT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC (BM 04.01)

 

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

File mẫu:

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học căn cứ theo các nhóm tiêu chí sau:
- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.