Mức độ 3  Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT

Ký hiệu thủ tục: GDDT02
Lượt xem: 650
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Bộ phận Một cửa Sở GD&ĐT Cao Bằng
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/03/2011.

B1

Nộp hồ sơ đăng ký

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho TCCN bằng văn bản trong ngày làm việc thứ 14 tiếp theo của ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho TCCN trong ngày làm việc thứ 14 tiếp theo của ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

B5

Soạn thảo Quyết định cho phép hoạt động giáo dục trình lãnh đạo Sở ký

B6

Chuyển Quyết định xuống Văn thư. Văn thư đóng dấu chuyển cho Bộ phận một cửa.

B7

Trả kết quả cho TCCN

 

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục
- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường
- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học

File mẫu:

Điều kiện 1: Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;
Điều kiện 2: Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;
Điều kiện 3: Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;
Điều kiện 4: Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp trường trung học phổ thông;
Điều kiện 5: Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;
Điều kiện 6: Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
Điều kiện 7: Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
Trong thời hạn thụ lý hồ sơ, nếu Tổ chức hoặc cá nhân có đủ các điều kiện về hồ sơ và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định được Sở GD&ĐT ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn thụ lý hồ sơ, nếu Tổ chức hoặc cá nhân không đủ hồ sơ và điều kiện thì Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường.