Mức độ 3  Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Ký hiệu thủ tục: GDDT01
Lượt xem: 586
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
UBND Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục hoặc văn bản trả lời không nhất trí
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Phòng TCCB tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ đề nghị thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục, phối hợp với phòng chuyên môn, chức năng của Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ: 05 ngày

Phòng TCCB trình Giám đốc Sở xem xét, mời các cơ quan chức năng thẩm định: 11 ngày

Hoàn tất thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục: 02 ngày.

Hoàn tất thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục: 02 ngày.

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục thông báo kết quả Quyết định thành lập trường THPT Chuyên cho Sở GD&ĐT: 20 ngày.

Bộ phận một cửa hoàn tất thủ tục trả kết quả thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục cho đơn vị (cá nhân) đề nghị: 1 ngày.

a) Tờ trình về việc thành lập trường;
b) Đề án thành lập trường;
c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;
d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
đ) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

File mẫu:

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính thành lập trường THPT Chuyên công lập hoặc trường THPT chuyên tư thục căn cứ theo các nhóm tiêu chí sau:
a). Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b). Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của trường chuyên.