Mức độ 3  Thuyên chuyển công chức, viên chức trong tỉnh và đi ngoài tỉnh theo nguyện vọng (đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý)

Ký hiệu thủ tục: HTGD&ĐT03
Lượt xem: 826
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống Giáo dục & Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc Dân và cơ sở GD khác
Cách thức thực hiện Tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Số lượng hồ sơ 01 bộ (nếu Thuyên chuyển trong tỉnh);
03 bộ (nếu tuyển chuyển công tác đi ngoài tỉnh.
Thời hạn giải quyết Tháng 8 và tháng 9 hàng năm
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
- Nghị định 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyện biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyện biệt, ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về nội dung và hình thực tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Quyết định số 2460/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức có công chức, viên chức xin thuyên chuyển nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức cán bộ để tổng  hợp và báo cáo lãnh đạo Sở;

- Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định hoặc đề nghị Sở Nội vụ xem xét quyết định đối với công chức, viên chức chuyển đi ngoài tỉnh hoặc chuyển sang ngành khác;

- Đơn vị, cá nhân đến nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

- Đơn xin Thuyên chuyển công tác (cá nhân tự trình bày) có ý kiến của cơ quan trực tiếp quản lý công chức viên chức (nếu Thuyên chuyển trong tỉnh 01 bản; nếu tuyển chuyển công tác đi ngoài tỉnh 03 bản);
- Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyện môn đã được đào tạo (qua công chứng);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản (nếu Thuyên chuyển trong tỉnh 01 bản; nếu Thuyên chuyển công tác đi ngoài tỉnh 03 bản);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện huyện, thị hoặc Hội đồng giám định Y khoa tỉnh cấp;
- Bản tự thuật công tác có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý;
- Bản kê khai diễn biến lương có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý;
- Bản sao giấy khai sinh;

File mẫu:

- Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật.
(Quy định tại Điều 9 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyện biệt, ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)