Tìm thấy 9 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện việc giải trình
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập
Mức độ 4
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ 2
thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Mức độ 2
Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
Loading...