Tìm thấy 172 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Mức độ 2
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 4
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong tỉnh
Mức độ 4
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đến tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh
Mức độ 4
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 4
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)
Mức độ 4
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Loading...