Tìm thấy 69 thủ tục

Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Mức độ 3
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh THPT
Mức độ 3
Xin học lại trường khác đối với học sinh THPT
Mức độ 3
Đề nghị phê duyệt dạy học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 2
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Mức độ 2
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Giải thể trung tâm ngoại ngữ. tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trang tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ 2
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Loading...