Tìm thấy 41 thủ tục

Mức độ 3
Bổ nhiệm ngạch công chức,viên chức
Mức độ 3
Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông
Mức độ 3
Thuyên chuyển công chức, viên chức trong tỉnh và đi ngoài tỉnh theo nguyện vọng (đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý)
Mức độ 2
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông
Mức độ 2
Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông chuyển từ tỉnh (thành phố) khác về
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông
Mức độ 4
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)
Mức độ 3
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ 3
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT
Mức độ 3
Thành lập, cho phép thành lập lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Loading...