Tìm thấy 2027 thủ tục

Mức độ 3
Giới thiệu địa điểm xây dựng và tuyến xây dựng công trình
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết
Mức độ 3
Chấp thuận Tổng mặt bằng quy hoạch và Kiến trúc công trình
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp Giấy phép quy hoạch
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 3
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Mức độ 3
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 3
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Loading...