Tìm thấy 48 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án công nghệ thông tin (CNTT) do Ủy ban nhân dân (UBND) xã quyết định đầu tư
Mức độ 3
Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
Mức độ 3
Thẩm định việc đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT nước ngoài đối với các loại sản phẩm đã sản xuất được trong nước
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án công nghệ thông tin do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Thủ tục phát hành thông cáo báo chí
Mức độ 3
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Loading...