Tìm thấy 1617 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện, thành phố
Mức độ 4
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ
Mức độ 4
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Mức độ 4
Thủ tục Hội tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố
Mức độ 4
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố
Mức độ 4
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
Mức độ 4
Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố
Mức độ 4
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố
Mức độ 4
Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố
Mức độ 4
Thủ tục xin phép đặt Văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh
Loading...