Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Nội Vụ Cao Bằng Sở Nội Vụ Cao Bằng

 • Điện thoại: 026.3852422
 • Email: sonoivu@caobang.gov.vn

Logo Sở Y tế Cao Bằng Sở Y tế Cao Bằng

 • Điện thoại: 026.3852272
 • Fax: 0263.853208

Logo Sở Công Thương Cao Bằng Sở Công Thương Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063852404

Logo Sở Tư Pháp Cao Bằng Sở Tư Pháp Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063852443
 • Fax: 02063859106

Logo Sở Xây Dựng Cao Bằng Sở Xây Dựng Cao Bằng

 • Điện thoại: 0263.852192

Logo Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063852421

Logo UBND Huyện Trùng Khánh UBND Huyện Trùng Khánh

 • Điện thoại: 0263.826202

Logo UBND Huyện Bảo Lạc UBND Huyện Bảo Lạc

 • Điện thoại: 0263.870212
 • Fax: 0263.870358

Logo UBND Huyện Phục Hòa UBND Huyện Phục Hòa

 • Điện thoại: 0263.506366
 • Fax: 0263.822943

Logo UBND Huyện Trà Lĩnh UBND Huyện Trà Lĩnh

 • Điện thoại: 0263.880112
 • Fax: 0263.880219