Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Loading...