Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Hệ thống Giáo dục & Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc Dân và cơ sở GD khác

Loading...