Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thuyên chuyển công chức, viên chức trong tỉnh và đi ngoài tỉnh theo nguyện vọng (đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý)

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Hệ thống Giáo dục & Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc Dân và cơ sở GD khác

Loading...