Tìm thấy 196 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
2
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
3
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
4
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
5
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
7
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
8
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
9
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
10
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
11
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
12
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
13
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
14
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
15
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo