Tìm thấy 221 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Sở Tư Pháp Cao Bằng
Chứng thực
Mức độ 3
2
Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
3
Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
4
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
5
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
6
Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
7
Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
8
Thủ tục cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
9
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
10
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
11
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
12
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
13
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
14
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
15
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương