Tìm thấy 28 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Bộ Công Thương)
Mức độ 3
2
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Bộ Công Thương)
Mức độ 3
3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
5
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
6
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
7
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
8
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
9
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
10
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3
11
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3
12
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3
13
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mức độ 3
14
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ tịch (Bộ Tư pháp)
Mức độ 3
15
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ tịch (Bộ Tư pháp)