Tìm thấy 3 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 4
UBND Thành Phố Cao Bằng
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
2
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 4
UBND Thành Phố Cao Bằng
Nội vụ
Mức độ 4
3
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Mức độ 4
UBND Thành Phố Cao Bằng
Nội vụ