STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 00.31.H14.19.12.11.00002 11/12/2019 09/01/2020 10/01/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG VĂN CÚC - LÔ 99 Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
2 00.31.H14.19.12.11.00003 11/12/2019 09/01/2020 10/01/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG VĂN CÚC - LÔ 98 Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
3 00.31.H14.19.12.11.00004 11/12/2019 09/01/2020 10/01/2020
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ MÈO Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
4 00.31.H14.19.12.11.00005 11/12/2019 09/01/2020 10/01/2020
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN THẠCH Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
5 000.00.31.H14.19.12.25.00008 25/12/2019 30/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN CHIẾN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
6 000.00.31.H14.19.12.25.00010 25/12/2019 30/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG THỊ LƯU Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
7 000.00.31.H14.19.12.25.00012 25/12/2019 13/02/2020 14/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
BẾ NGỌC LỘC Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
8 000.00.31.H14.20.01.03.00008 03/01/2020 07/02/2020 10/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀM THỊ HÀ Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
9 000.20.31.H14.20.02.03.00001 03/02/2020 04/02/2020 07/02/2020
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀM THỊ CHUYÊN UBND XÃ QUANG TRUNG
10 000.14.31.H14-200212-0004 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
LÔ THỊ MINH HUỆ UBND TT HÙNG QUỐC
11 000.14.31.H14-200212-0005 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG THỊ NIÊM UBND TT HÙNG QUỐC
12 000.00.31.H14-200214-0002 14/02/2020 27/03/2020 30/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
LINH VĂN TUẤN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
13 000.00.31.H14-200214-0003 14/02/2020 27/03/2020 30/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ THÚY Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
14 000.20.31.H14-200219-0002 19/02/2020 20/02/2020 24/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH HOÀNG THỊNH UBND XÃ QUANG TRUNG
15 000.20.31.H14-200219-0003 19/02/2020 20/02/2020 24/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG ĐỨC HÙNG UBND XÃ QUANG TRUNG
16 000.00.31.H14-200221-0019 21/02/2020 13/03/2020 16/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ MẮN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH
17 000.00.31.H14-200221-0021 21/02/2020 13/03/2020 16/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG VĂN HIỆU Bộ phận TN&TKQ HUYỆN TRÀ LĨNH