STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.29.H14-200227-0001 27/02/2020 26/03/2020 31/03/2020
Trễ hạn 3 ngày.
NÔNG THỊ CHÂM Bộ phận TN&TKQ HUYỆN THÔNG NÔNG
2 000.00.29.H14-200306-0001 06/03/2020 11/03/2020 12/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG VĂN HUY Bộ phận TN&TKQ HUYỆN THÔNG NÔNG