STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 00.28.H14.19.11.28.00010 28/11/2019 30/12/2019 02/01/2020
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
2 000.20.28.H14.20.01.14.00003 14/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
Trễ hạn 2 ngày.
MÔNG THỊ VĂN UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
3 000.20.28.H14.20.01.20.00002 20/01/2020 21/01/2020 31/01/2020
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG THỊ TUYẾT UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
4 000.20.28.H14.20.01.20.00003 20/01/2020 21/01/2020 31/01/2020
Trễ hạn 8 ngày.
TẨN DÙN HIỀN UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
5 000.20.28.H14.20.01.21.00002 21/01/2020 22/01/2020 31/01/2020
Trễ hạn 7 ngày.
VỪ A DÙ UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
6 000.20.28.H14.20.02.10.00001 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
TÔ THỊ ĐẸP UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
7 000.20.28.H14.20.02.10.00002 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
TÔ THỊ ĐẸP UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
8 000.20.28.H14.20.02.10.00003 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ VĂN TRƯƠNG UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
9 000.20.28.H14.20.02.10.00004 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ VĂN CHƯƠNG UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
10 000.20.28.H14.20.02.10.00006 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN CÔNG UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
11 000.20.28.H14.20.02.11.00001 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO MÙI SỶ UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
12 000.20.28.H14.20.02.11.00002 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
MÔNG HIỀN LƯƠNG UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
13 000.20.28.H14-200211-0004 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
PHỦNG TÀI TON UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
14 000.20.28.H14-200211-0005 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO VẰNG DẤT UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
15 000.20.28.H14-200211-0006 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO VẰNG DẤT UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
16 000.00.28.H14-200303-0001 03/03/2020 24/03/2020 27/03/2020
Trễ hạn 3 ngày.
LỤC ĐỨC DOANH Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
17 000.20.28.H14-200306-0001 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ MINH LỢI UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
18 000.20.28.H14-200306-0002 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG THỊ LƯỢNG UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG
19 000.00.28.H14-200312-0002 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ BÌNH Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
20 000.00.28.H14-200312-0003 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
LÝ THANH CHÌ Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
21 000.00.28.H14-200312-0006 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TOÀN THẮNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
22 000.00.28.H14-200312-0007 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
NÔNG MAI LINH Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
23 000.00.28.H14-200312-0008 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN AN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
24 000.00.28.H14-200312-0009 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
MẠC THỊ LÊ Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
25 000.00.28.H14-200312-0010 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
NÔNG QUANG LUYỆN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
26 000.00.28.H14-200312-0011 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
NÔNG QUANG LUYỆN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
27 000.00.28.H14-200312-0012 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
TOÁN BÍCH THU Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
28 000.00.28.H14-200312-0013 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
TOÁN BẢO ĐÔNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
29 000.00.28.H14-200312-0016 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ BÌNH Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
30 000.00.28.H14-200312-0017 12/03/2020 10/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG THỊ OANH Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
31 000.00.28.H14-200316-0002 16/03/2020 14/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 2 ngày.
LỤC QUANG PHÚC Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
32 000.00.28.H14-200316-0003 16/03/2020 14/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 2 ngày.
LỤC QUANG PHÚC Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
33 000.00.28.H14-200316-0004 16/03/2020 14/04/2020 16/04/2020
Trễ hạn 2 ngày.
LỤC QUANG PHÚC Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
34 000.00.28.H14-200330-0011 30/03/2020 28/04/2020 04/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN BIÊN THÙY Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
35 000.00.28.H14-200330-0012 30/03/2020 28/04/2020 04/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM KIỀU LY Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
36 000.00.28.H14-200407-0001 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẰNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
37 000.00.28.H14-200407-0002 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
38 000.00.28.H14-200407-0003 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
39 000.00.28.H14-200407-0004 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
40 000.00.28.H14-200407-0008 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
41 000.00.28.H14-200407-0009 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
42 000.00.28.H14-200407-0011 07/04/2020 07/05/2020 11/05/2020
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
43 000.00.28.H14-200427-0006 27/04/2020 04/05/2020 05/05/2020
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG MÙI CHÀI Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
44 000.00.28.H14-200427-0007 27/04/2020 04/05/2020 05/05/2020
Trễ hạn 1 ngày.
LINH THỊ SLÌ Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
45 000.00.28.H14-200505-0004 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN PHÚ Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
46 000.00.28.H14-200505-0005 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ VĂN THỦY Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
47 000.00.28.H14-200505-0006 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ VĂN THỦY Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
48 000.00.28.H14-200505-0007 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
NÔNG VĂN DŨNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
49 000.00.28.H14-200505-0008 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
NÔNG VĂN DŨNG Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
50 000.00.28.H14-200505-0009 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
VĂN THỊ DUYÊN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
51 000.00.28.H14-200505-0010 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
BÀN PHÙ NHÀN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
52 000.00.28.H14-200505-0011 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ THỊ VĂN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
53 000.00.28.H14-200505-0012 05/05/2020 02/06/2020 05/06/2020
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ THỊ VĂN Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LẠC
54 000.19.28.H14-200611-0004 11/06/2020 12/06/2020 16/06/2020
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG VĂN VUI UBND XÃ KHÁNH XUÂN