STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 00.14.H14.19.11.04.00001 04/11/2019 17/01/2020 21/01/2020
Trễ hạn 2 ngày.
TÔ THỊ PHƯƠNG THẢO Bộ phận TN &TKQ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng