STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.21.H14-200421-0002 21/04/2020 24/04/2020 28/04/2020
Trễ hạn 2 ngày.
MA THỊ TƯỜNG VÂN Bộ phận TN&TKQ Sở Y Tế