STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H14.20.01.09.00003 09/01/2020 20/02/2020 24/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG QUANG TUẤN Bộ phận TN và TKQ Sở Xây dựng