STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.13.H14-200429-0002 29/04/2020 15/05/2020 22/05/2020
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG VĂN MÓN Bộ phận TN&TKQ Sở Tư Pháp