STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.23.H14.20.01.14.00021 14/01/2020 13/02/2020 25/02/2020
Trễ hạn 8 ngày.
NÔNG THỊ TUYẾT Bộ phận TN&TKQ Sở Nội Vụ