STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 00.17.H14.19.12.18.00002 18/12/2019 06/01/2020 11/03/2020
Trễ hạn 47 ngày.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 568 Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương
2 000.00.17.H14.19.12.23.00007 23/12/2019 14/01/2020 16/01/2020
Trễ hạn 2 ngày.
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH CAO BẰNG Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương