Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bộ phận TN&TKQ huyện Quảng Hòa

Ngày sinh: 10/03/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ huyện Quảng Hòa

Bộ phận TN&TKQ huyện Quảng Hòa

Ngày sinh: 10/03/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ HUYỆN QUẢNG HÒA

Hoàng Thị Yến

Ngày sinh: 15/1/1983

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: UBND THỊ TRẤN QUẢNG UYÊN

Đàm Thị Dung

Ngày sinh: 28/12/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND XÃ BẾ VĂN ĐÀN

Đàm Thị Hà

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND XÃ BẾ VĂN ĐÀN

Hoàng Văn Vũ

Ngày sinh: 31632

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND XÃ CÁCH LINH

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: