Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thị Ngân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai UBND Huyện Bảo Lâm

Dương Văn Định

Ngày sinh: 4581

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN BẢO LÂM

Phạm Viết Lập

Ngày sinh: 27/06/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN BẢO LÂM

Dương Văn Định

Ngày sinh: 4581

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LÂM

Hoàng Thị Ngân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LÂM

Mã Huy Hồng

Ngày sinh: 31961

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ HUYỆN BẢO LÂM

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: