Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Phương Hảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Nguyễn Thị Nhàn

Ngày sinh: 20/12/1969

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Trần Thị Thu Hường

Ngày sinh: 10/3/1984

Chức vụ: Chánh văn phòng

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Nông Thị Thu Hằng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Nghiệp vụ

Bế Hồng Vân

Ngày sinh: 08/01/1977

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng - Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Thị Nhàn

Ngày sinh: 20/12/1969

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Thanh Tra tỉnh Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: