Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hứa Thị Thắm

Ngày sinh: 25/04/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Lâm Anh Hùng

Ngày sinh: 27/08/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Nông Thị Huệ

Ngày sinh: 08/03/1979

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Đơn vị: Phòng quản lý phương tiện vận tải và người lái - Sở giao thông vận tải Cao Bằng

Lâm Anh Hùng

Ngày sinh: 27/08/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải Cao Bằng

Nông Thị Huyền

Ngày sinh: 05/05/1982

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

Đơn vị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải Cao Bằng

Quản trị Admin Sở Giao thông vận tải

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải Cao Bằng

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: