Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lô Minh Tuyên

Ngày sinh: 28/8/1965

Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh

Lương Thuỳ Lê

Ngày sinh: 08/2/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Vũ Minh Yến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Đàm Thị Đào

Ngày sinh: 06/1/1992

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh Cao Bằng

Quản trị Admin Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Ban Quản lý

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: