Vì nền hành chính phục vụ. Thuận lợi hơn, minh bạch hơn Doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo khuyến mại trên toàn quốc

Hồ sơ đúng hạn

98.36%

Năm 2023

Đã tiếp nhận

14085

Hồ sơ

Đã giải quyết

11633

Hồ sơ

Tỷ lệ DVC trực tuyến

86.02%

Năm 2023

Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ

67.62%

Năm 2023

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến

48.63%

Năm 2023

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để đánh giá bộ phận một cửa, vui lòng chọn cơ quan cần đánh giá