Vì nền hành chính phục vụ. Thuận lợi hơn, minh bạch hơn Doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo khuyến mại trên toàn quốc

Hồ sơ đúng hạn

99.94%

Năm 2022

Đã tiếp nhận

189446

Hồ sơ

Đã giải quyết

187492

Hồ sơ

Tỷ lệ DVC trực tuyến

86.64%

Năm 2022

Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ

69.89%

Năm 2022

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến

23%

Năm 2022

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để đánh giá bộ phận một cửa, vui lòng chọn cơ quan cần đánh giá