Vì nền hành chính phục vụ. Thuận lợi hơn, minh bạch hơn Doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo khuyến mại trên toàn quốc

Hồ sơ đúng hạn

99.87%

Năm 2022

Đã tiếp nhận

128980

Hồ sơ

Đã giải quyết

125697

Hồ sơ

Tỷ lệ DVC trực tuyến

85.83%

Năm 2022

Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ

36.9%

Năm 2022

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến

16.24%

Năm 2022

ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để đánh giá bộ phận một cửa, vui lòng chọn cơ quan cần đánh giá