Tìm thấy 48 thủ tục

Mức độ 3
Bổ nhiệm ngạch công chức,viên chức
Mức độ 3
Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông
Mức độ 3
Thuyên chuyển công chức, viên chức trong tỉnh và đi ngoài tỉnh theo nguyện vọng (đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý)
Mức độ 2
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông
Mức độ 2
Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về
Mức độ 3
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp trung học phổ thông
Mức độ 3
Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 3
Công nhận văn bằng của người Việt Nam tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Mức độ 3
Điều chỉnh Văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau
Mức độ 3
Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, Phòng Giáo dục, Trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh
Mức độ 3
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 2
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Loading...